top of page
Ara
  • dogusdaraoglu

Temel Haklar Forumu          Fundamental Rights Forum


Türkçe Metin

Konu Avrupa'da Irk Adaleti

Konuşmacılar

  • Fadzi Wahnde, Kıdemli Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışmanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları

  • Nada Al-Nashif, İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı

  • Michaela Moua, AB Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü

  • Dominique Day, BM Afrika Kökenli Kişiler Uzmanlar Çalışma Grubu Başkanı

Genel Bakış

Haziran 2020'de, George Floyd'un öldürülmesinin ardından İnsan Hakları Konseyi, “ırk kaynaklı insan hakları ihlalleri, sistemik ırkçılık, polis vahşeti ve barışçıl protestolara karşı şiddet” konusunda acil bir müzakere düzenledi. Daha sonra 43/1 sayılı kararı kabul etti. Haziran 2021'de İnsan Hakları Yüksek Komiseri, kapsamlı istişareler, araştırma ve analizlere dayalı olarak konuyla ilgili raporunu sundu.

Rapor, Yüksek Komiser'in bulgularını, tavsiyelerini ve ırksal adalet konusunda dönüştürücü değişim için dört maddelik gündemini özetlemektedir. Avrupa'da Irk Adaleti Temel Haklar paneli, tavsiyeleri tartıştılar. Avrupa'da Afrika kökenli kişilerin haklarını korumaya yönelik eylem noktalarını belirlediler.


Irkçılığın çok katmanlı bir konu olması nedeniyle, Panelistler konuyu yalnızca kıtasal olarak değil, aynı zamanda küresel olarak da ele almışlardır. Bu kapsamda, ırkçılığın kök nedenlerini, ırkçılık algısını, yargı ve kolluk kuvvetlerinin kilit rolünü, ırkçılığın kamuoyuna yansımasını ve aktivistlerin bu konudaki rolünü tartışmışlardır.

Panel Notları

Nada Al-Nashif panel açılışını yapmıştır. Sistematik ırkçılıktan ve nedenlerinden bahsetmiş ve değindiği konuları da bazı istatistik verilerle desteklemiştir. Irkçılık kavramı eleştirilerek, ele alınış şeklinin oldukça merkezsel olduğundan bahsedildi. Michaela Moua, gündelik ırkçılığın halen canlı ve önemli olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, yalnızca ABD’nin bir sorunu olmadığını belirterek, birçok insanın dünyanın her yerinde her gün ırkçılıkla karşı karşıya kaldığından bahsetti.


43/1 sayılı kararla hazırlanan rapor etraflıca tartışılarak bu raporun bireylere koruma duygusu sağladığı belirtildi. Yine, ırkçılığın anlaşılmasında oldukça etkili olduğu ve büyük rol oynadığına da değinildi.


Dominique Day, ırkçılık meselesinin ulus ötesi olduğuna dikkat çekti. Beyaz ırk üstünlüğünün nedenlerinden birinin jeolojik olduğunu belirtti. Ayrıca tarihsel ırkçılığa da değindi. Kendi sözleriyle, ''Tarihsel ırkçılık yalnızca küresel veya ulus ötesi değildir. Maalesef bundan sorumlu tutulan ve tazminatla cezalandırılan somut bir ülke görmedik.'' Louisiana'da yapılan bir ankette ırkçılığın bir hukuki müeyyidesinin olmamasının toplumsal bir sorun olduğu sonucuna varılmıştır. Bahse konu anket, Afrika kökenli insanların köleleştirilmesi ve COVID-19 üzerindeki etkisi, kolerasyonuyla ilgilidir. Sayısal verilere göre, ankete katılan insanların bu iki bağımsız konuyu dahi birbiriyle ilişkilendirdiği sonucu çıkmaktadır. Böylece Day Hanım, ırkçılığın hala yaşadığına dikkat çekerek, telafi edilmesi gerekli bir durum ve zorunluluk olduğuna dikkat çekmiştir.

“Irkçısı olmayan ırkçılık” adlı bir kitaptan söz edilmiştir. Day Hanım, bahsi geçen kitap başlığına dayanarak, insanların ırkçılığı bildiğini ancak kimsenin konuyu görmek istemediği görüşünü ortaya koymuştur. Afrika kökenli insanların da karar alma süreçlerine katılması gerektiğine dikkat çekildi.Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif, polis memurlarının öldürülmesi hakkında konuştu. Irksal profilleşmenin dikkate alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, kolluk kuvvetlerinin ve polisin, halkın güvenini kazanması gerektiğini vurguladı. Hesap verilebilirlik, raporda değinilen başkaca önemli bir konudur. Kanıta dayalı ve dâhil etme gibi anahtar terimle yer verilmiştir. Al-Nashif Hanım, konunun kapsayıcılığının sadece insan hakları aktivistlerini değil, herkese yönelik olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, ülkelerden beklenen veri ve kanıt güvenilirliğine özene de değinmiştir. Ülkelerin özür dileme yükümlülüğüne de vurgu yapmıştır.


Panelden öne çıkan bir açıklama,

’’ Bu raporu, hak savunucularının ve vatandaşların desteklendiklerini hissetmeleri için öne çıkarıyoruz. Irkçılıkla mücadele söz konusu olduğunda, bu rapor halk içindir. BM'nin beyaz dışındaki ırklara mensup insanları dinlediğini ve önemsediğini söylemenin bir yoludur. Yetkililer ve kurumlar kelimesi kelimesine, bu raporun takipçisi, izleyicisi konumundadır. ’’

Day Hanım, kavramsal çerçeve, kültürel inkâr ve sistemik ırkçılığın kökü gibi terimlerinden de bahsetti. Ayrıca yerel içerikte bilgi toplamak ve buna dayalı bir rapor oluşturmak için sıkça ülke ziyaretleri yaptığını da belirtti. Karşılaştığı bazı olumsuz tepkilerden bahsetti. “Çok tepki aldım” dedi. Irkçılık konusunun geleceğine, otantik kaynaklar, değer ifadeleri ve bütçe gibi terimlere de değindi. Ayrıca, bu panelin bir uzmanlık alanı olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir. ‘’Afrika kökenliler 5-10 yıl sonra ne yapmalılar'' diye bir soru da yöneltmiştir.


Day Hanım, konuşmasında bütçe üzerine de ağırlık verdi. Konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiğini, ancak özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından ödeme alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ardından etki göstergelerinden bahseden rapora atıfta bulundu. Day Hanım hırslı bir mizaçla “Polis ve kolluk kuvvetlerinin kullandığı araçları yasaklıyoruz. Bir sorun olduğunda yasayı değiştiriyoruz, bazı şeyleri yasaklıyoruz. Ancak George Floyd örneğinde hala polis vahşetini, polisin neden olduğu ölümleri görüyoruz. Ne yapalım, halk için ne işe yarar diye kendimize sormalıyız. Kaynağa gitmek önemli çünkü COVID-19 kısıtlamaları diyerek boğazını sıkılan bir kişinin ölümünden bahsediliyor, hmm... İşte o zaman bu sorunun kaynağına varıyorsunuz, bu önemli. '' cümlelerini kurdu.


Diğer panelistler Nefret Suçu terimini kullandılar ve günümüzde teşvik edici şeyler olduğundan bahsettiler. Michaela Moua, AB'deki Afrika kökenli insanlar için ne yapılması gerektiğine dair bir soru yöneltti. Day Hanım, ırkçılık konusunun sorun olduğunu destekleyerek, konuya farklı bir açıdan bakılması gerektiğini belirtti. Irkçılığın farklı seviyeleri olduğu, daha az konuşulan bir konunun varlığından ve adının da içselleştirilmiş ırkçılık olduğunu vurguladı. Konu, siyahî (panelistlerin kelimeyi kullanımı) Avrupalıların ırkları yüzünden yaşadığı sıkıntılar etrafında şekillenmiştir. AB'de hala toplum tarafından normalleştirilmediğine dikkat çekildi.


Genel olarak son sözler, AB planlarında değişikliklere gidildiği, AB’nin ırkçılık karşıtlığının anlatımı olduğu, eşitlik kurumları mevzuatında belirli değişikliklere gidildiği ve yeni esaslar oluşturulduğuna değinilmiştir. Bu mevzuat yenilikleri sayesinde ve ırkçılık konusu ışığında, raporlama yapılabileceği, yeterli kaynağa ulaşılabileceği ve bağımsızlığa ulaşabileceklerden bahsedilmiştir.

 

English Version

Subject Racial Justice in Europe


Speakers

  • Fadzi Wahnde, Senior Diversity and Inclusion Adviser, United Nations Human Rights

  • Nada Al-Nashif, Deputy High Commissioner for Human Rights

  • Michaela Moua, EU Anti-Racism Coordinator

  • Dominique Day, Chair, UN Working Group of Experts on Persons of African Descent

Overview

In June 2020, following the killing of George Floyd, the Human Rights Council held an urgent debate on “racially inspired human rights violations, systemic racism, police brutality and violence against peaceful protests”. It then adopted resolution 43/1. In June 2021, the High Commissioner for Human Rights presented her report on the topic, building on extensive consultations, research and analysis.

The report outlines the High Commissioner’s findings, recommendations and her four-point agenda for transformative change on racial justice. The panel of Fundamental Rights on Racial Justice in Europe discussed the recommendations and identify action points to protect the rights of persons of African descent in Europe.


Racism is a complex issue and here in this Panel, panelists have handled the topic not solely continentally but also globally. In the aforementioned Panel, panelists discussed the root causes, perception of racism, the key role of the judicial bodies and law enforcement officials, a reflection of the racism on the public and activists' role on the topic.

Notes From the Panel

Nada Al-Nashif opened the panel. She mentioned the systematic racism, causes and showcased some numbers to indicate her points. Criticism was given based on racism, it’s said that it’s quite centric the way the racism is being handled. Michaela Moua pointed out that everyday racism is alive and important. She also pointed out that it’s not just the US Structured problem, many people face everyday racism everywhere around the globe.


The report that has been prepared on resolution 43/1 has been discussed thoroughly. It was indicated that this report gives a sense of protection. Additionally, it is very instrumental and plays a big role in the understanding of the topic, racism.

Dominique Day pointed out that the issue of racism is transnational. She mentioned that one of the causes of white supremacy is geological. She also touched on historical racism. In her own words,‘’ Historical racism is not solely global nor transnational. Unfortunately, we haven’t seen any concrete countries held accountable for this and punished with compensation.’’ A survey was mentioned by her. A survey that took place in Louisiana that reparation is a living issue. The aforementioned survey has handled the topic of the Enslavement of the African descent people’s effect on COVID-19. Numbers were given and it indicated that people have linked the two irrelevant topics together. Thus, Mrs. Day pointed out that racism still lives and need for reparation is still needed and a must.


A book was mentioned called ‘’Racism but with no racist’’. Based on the mentioned book title, Mrs. Day grounded her view that people know racism but no one wants to see the topic. It’s also pointed out that African descent people should participate in decision-making processes.


Deputy high commissioner, Nada Al-Nashif spoke about the killing from the police officers. She emphasized that Racial profiling is an issue to be considered. Additionally, law enforcement and police should gain public trust, she mentioned. Accountability is a topic that has also been touched on in the aforementioned report and is a very important subject. Key terms were brought out such as sub-evidence based and inclusion. Mrs. Al-Nashif pointed out that ‘’The inclusivity of topic should involve not only the human rights activists but everyone.’’ Moreover, she mentioned the data and evidence credibility and apologies that are expected from the countries around the globe.

A remark from the panel,

’’ We take this report so that defenders and citizens can feel supported. When it comes to combating racism, this report is for the people. A way of saying the UN is listening and cares for the people of color. Authorities, institutions to quote on the quote are watching.’’

Mrs. Day mentioned the following terms; conceptional framework, cultural denial and the root of systemic racism. She also mentioned that she makes country visits to gather info in local content and create a report based on that. She mentioned some unfavorable reactions she encountered. She said ‘’I got a lot of pushbacks.’’ She touched on the future of the topic and also referred to a couple of terms. Authentic resources, values statements, and budget were among the terms that have been brought out. It has been also brought out that the forum’s feature is an expertise space. She asked ‘’ What should African-descent people do in 5 to 10 years? ‘’.


Mrs. Day weighed on the budgeting as well. She mentioned her frustration on the work for the topic but not getting paid by the private sector establishments, non-government organizations and public institutions. She then referred to the report mentioning the impact indicators. She talked passionately and she said ‘’ We ban the sort of tools that the police and law enforcement uses. When a problem occurs we change the law, we ban some sort of things. However, in the example of Geroge Floyd, we still see police brutality, death caused by the police. We should ask ourselves what shall we do, what works for the people. It’s important to go to the source because saying it’s COVID-19 restrictions and got him by the throat, umm... It’s when you get to the source of this problem, this is important. ’’


Other panelists used the term Hate Crime and mentioned that there are promising things in the modern day. A question was posed by Michaela Moua about what should be done for African-descent people in the EU.


Mrs. Day supported that the issue of racism is a problem and stated that the issue should be looked at from a different angle. She emphasized that there are different levels of racism, there is a less talked about topic and its name is internalized racism. The theme is shaped around the hardships of black (panelists' use of the word) Europeans because of their race. It was noted that it is still not normalized by society in the EU.


In general, the last words were mentioned that changes were made in EU plans, that the EU was an expression of anti-racism, certain changes were made in the legislation of equality bodies and new principles were established. Thanks to these legislative innovations and in the light of the issue of racism, it is mentioned that reporting can be done, sufficient resources can be reached and independence can be achieved.

Daraoğlu Law Firm


58 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page