top of page
Ara
  • dogusdaraoglu

İkinci Tanık Listesi Sunma Yasağının İncelenmesi Examination on Submitting Second Witness List Ban

Güncelleme tarihi: 8 Mar 2022

Türkçe Metin


Konu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında 2.tanık listesi sunma yasağının incelenmesi


Dava sürerken dilekçe teatisi aşamasında takdiri delil olan Tanık deliline dayanılabilir. Dilekçe teatisinden kasıt replik ve düplik aşamalarının bitmesi olarak anlaşılabilir. Bu aşama sonrası beyan dilekçeleri verilebilir fakat yeni delil sunma yasağı vardır. O halde sunulan beyan dilekçesi ile de yeni bir tanık listesi ibraz edilemez. Mahkemeye tanık listesi ibrazından sonra ikinci bir tanık listesi sunulması HMK’ya aykırı niteliktedir.


Tanıkların tümü ilk tanık listesinde belirtilmiş olmalıdır. Tanık listesi mahkemeye sunulduktan sonra tekrardan ikinci bir tanık listesi verilemeyeceğine ilişkin HMK m.240/2 ve maddenin gerekçesi şu şekildedir;


(2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez.


Maddenin ikinci fıkrasında, listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyecekleri gibi, ikinci bir tanık listesinin de verilemeyeceği maddede açıkça belirtilmiştir. İkinci tanık listesinin verilemeyeceğine ilişkin bu kesin kural, kamu düzeninden olup, davanın hâkimi bunu kendiliğinden dikkate almak zorundadır. İkinci bir tanık listesinin verilemeyeceğine ilişkin kural, aynı zamanda davaların makul süre içinde bitirilmesi açısından usul ekonomisine hizmet eden bir kuraldır. Yargıtay (ve İstanbul BAM) kararları bunu şu şekilde gerekçelendirmekte:


….. Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez ve ikinci bir liste verilemez. (HMK.md.240/2). Davacı 24.01.2013 tarihli cevaba cevap dilekçesi ile tanık listesi vermiş, ancak bu tanıklarını dinletmeden 22.04.2013 tarihli dilekçe ile ikinci bir tanık listesi vererek, bu tanıklarını duruşmada hazır edip dinlenilmesini sağlamış, diğer tanıkların dinlenilmesinden ise vazgeçmiştir. İkinci tanık listesinin verilemeyeceği yasa hükmüdür. Yukarıda izah edildiği gibi, bir davada, ikinci tanık listesi verilemez, verilmiş ise dinlenemez, dinlenmiş ise hükme esas alınamaz. Mahkemece, davacının ikinci tanık listesinde gösterilen kişileri dinleyerek, bu beyanları hükme esas alıp kararı vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Yargıtay 2. HD., E. 2013/25210 K. 2014/9980 T. 24.4.2014


….. Mahkemece, davacının ikinci tanık listesinde gösterilen kişileri dinleyerek, bu beyanları hükme esas alıp kararı vermesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafından tanık deliline dayanıldığı, tanık isimlerinin bildirildiği, ancak daha sonra verilen dilekçe ile ikinci tanık listesindeki tanıklarının dinlenmesinin talep edildiği, HMK 240/2 maddesine göre tanık isim listesinde bulunan kişilerin tanık olarak dinleneceği, ikinci tanık listesi verilemeyeceğinin belirtildiği, HMK'de ikinci tanık listesinin verilememesinin bütün yargılama süresince geçerli bir yasak olduğunu,…….
Davacı vekilinin ilk tanık listesindeki tanıkların dinlenmesinden açıkça vazgeçtiğine dair imzasını taşıyan bir beyanı bulunmamaktadır. Ancak, HMK m.240/2’ye göre mahkemece ikinci tanık listesindeki tanıkların dinlenilmemesi doğru olup, ……..birinci tanık listesinin dinlenilmesinden vazgeçildiği anlamına gelmeyecektir. Yargıtay 11. HD., E. 2016/2229 K. 2017/4578 T. 20.9.2017


…………. 6100 Sayılı HMK'nın 240/2 maddesine göre tanık gösteren tarafın tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesini istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemesine sunacağı, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceği ve ikinci bir tanık listesi verilemeyeceği kurala bağlanmıştır. Yargılama sürecinde ikinci bir tanık listesi verilemeyeceği HMK 240/2 maddesinde kesin olarak yasaklanmıştır. Bu yasak nedeniyle ikinci tanık listesi verilmesi kamu düzenine ilişkin olup taraflar kabul etse dahi ikinci tanık listesi verilemez. Her ne kadar davalı taraf öncelikle bildirmiş oldukları tanık yerine dinletecekleri tanığın dinlenmediğinden bahisle kararın bozulması talebi ile istinaf başvurusunda bulunmuş ise de, HMK'nın 240/2 maddesi gereğince hukuk yargılamasında 2. tanık listesi yasağı olduğu, davalı tarafından 2. tanık listesi verilemeyeceği ( ön inceleme duruşmasında tarafın muvafakati hariç), bunun kamu düzenine ilişkin olduğu ancak ölüm vs. gibi imkansızlık hallerinde bu tanığın yerine yeni tanık bildirilebileceği, davalının tanık değiştirme sebebi nazara alındığında tanık değişikliğinin mahkemece kabul edilmeyerek ilk tanığın da dinlenmesinden vazgeçildiğinden önceki ve sonraki tanıkların dinlenmemesinde usul ve yasaya aykırılık olmadığı anlaşılmakla bu yöndeki istinaf isteminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. İstanbul BAM, 44. HD., E. 2020/36 K. 2020/212 T. 22.10.2020

Gerek Mevzuat gerekse de emsal Yargıtay kararları tahtında, 2.tanık listesi verilemeyeceği açık hükümden kaynaklı olup, 2. tanık listesinde yer alan isimlerin uyuşmazlık kapsamında dinlenemeyeceğini belirtmek yerinde olacaktır.

 

English Version


Subject Examination of the ban on submitting a Second (2nd) Witness List within the scope of Code of Civil Procedure No.6100


While the case continues, the evidence of the Witness, which is discretionary, can be relied on during the petition exchange. What is meant by the exchange of petitions can be understood as the completion of the replication and rejoinder stages. After this stage, declaration petitions can be filed, but there is a ban on presenting new evidence. In that case, a new list of witnesses cannot be submitted with declaration petitions. Submitting a second list of witnesses after submitting the witness list to the court is against the Code of Civil Procedure (HMK).


All witnesses should be listed on the first witness list. The ground of the article and the article 240/2 of the Code of Civil Procedure stating that the second list of witnesses cannot be given again after the witness list is presented to the court is as follows;


(2) The witness party submits to the court a list of the case that the witness wants to hear and the names and surnames of the witnesses who are requested to be heard and their addresses suitable for notification. People who are not shown on this list cannot be heard as witnesses and a second list cannot be given.


In the second paragraph of the article, it is clearly stated that people who are not shown in the witness list cannot be heard as witnesses and a second witness list cannot be provided. This strict rule that the second list of witnesses cannot be given is from public order, and the judge of the case must take this into account on his/her own accord.The rule that the second list of witnesses cannot be provided is also a rule that serves the procedural economy in terms of concluding cases within a reasonable time.


Court Of Cassation(Yargıtay) and Regional Court of Justice Istanbul (Bölge Adliye Mahkemesi-BAM) decisions justify this as follows:


….. The witness party submits to the court a list of the case to which the witness wants to be heard and the names and surnames of the witnesses to be heard and their addresses suitable for notification. Persons not shown on this list cannot be heard as witnesses and a second list cannot be given. (HMK § 240/2). The plaintiff submitted a list of witnesses with a replication dated 24.01.2013 but gave a second list of witnesses with a petition dated 22.04.2013, without having these witnesses heard, and made these witnesses ready to be heard at the hearing, and gave up the hearing of other witnesses. It is the provision of law that the second witness list cannot be given. As explained above, in a case, the second list of witnesses cannot be given, if they are given, they cannot be heard, and if they are heard, the judgment cannot be taken as the basis. The court's hearing of the persons shown in the second witness list and taking these statements as the basis of the decision and making the decision is contrary to the procedure and the law and the reason for the reversal. Court Of Cassation(Yargıtay) 2. Civil Chamber.(2.HD), E. 2013/25210 K. 2014/9980 T. 24.4.2014

….. The court's hearing of the persons shown in the second witness list and taking these statements as the basis of the decision and making the decision is contrary to the procedure and the law and the reason for the reversal. According to the scope of the claim, defense, expert report, and the whole file, the plaintiff has reported the names of the witnesses but requested the hearing of the witnesses in the second witness list with the petition given later, according to Article 240/2 of the Civil Code(HMK), It was stated that the second witness list could not be provided, that the failure to provide the second witness list at the HMK is a valid prohibition during the whole trial….
The plaintiff's counsel does not have a signed statement that he explicitly gave up the hearing of witnesses in the first witness list.However, according to the HMK Art.240/2, the court must not listen to the witnesses in the second witness list and it cannot be waived to listen to the first witness list. Court Of Cassation(Yargıtay) 11.HD, E. 2016/2229 K. 2017/4578 T. 20.9.2017

……. According to art.240/2 of the HMK no. 6100, it is stipulated that the witness party will submit a list containing the name and surname of the witnesses to be heard and the addresses suitable for notification to the court and that persons who are not shown in this list cannot be heard as witnesses and a second witness list cannot be given It is strictly prohibited in Article 240/2 of the HMK that the second list of witnesses cannot be provided during the trial process. Due to this prohibition, giving a second witness list is related to public order and even if the parties agree, the second witness list cannot be given.Although the defendant party has applied for an appeal with the request of reversing the decision because the witness they will listen to instead of the witness they have notified, Under Article 240/2 of the HMK, there is a ban on the 2nd witness list in the civil proceedings and the defendant cannot provide a 2nd witness list(except the consent of the party in the preliminary examination hearing), it is related to public order. in cases of impossibility like but death etc, a new witness may be reported in place of this witness, and considering the reason for the defendant to change witnesses, the change of witness was not accepted by the court, and the hearing of the first witness was abandoned. Regional Court of Justice Istanbul (BölgeAdliyeMahkemesi-BAM), 44. HD., E. 2020/36 K. 2020/212 T. 22.10.2020

Under both the legislation and the precedent decisions of the Court of Cassation; It will be appropriate to state that the second witness list cannot be given due to the Express provision, and the names in the 2nd witness list cannot be heard within the scope of the dispute.

Daraoğlu Law Firm

30 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


Yazı: Blog2_Post
bottom of page