top of page
Ara
 • dogusdaraoglu

"CASE STUDY" Satış Sözleşmesinden Doğan Tazminat Hakkı Right of Compensation in the Sales Contract

Güncelleme tarihi: 18 Şub 2022

Türkçe Metin


Konu Hastaneye satın alınması istenen MR cihazına ilişkin yüklenici ile imzalanan Mal Tipi Sözleşmede yer alan Eğitim verme taahhüdünün yerine getirilmemesinden doğan maddi-manevi tazminat hakkının incelenmesi


Olay


İhale kavramının tanımı incelendiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerdir.


Mal alımı taşınır, taşınmaz olabilir. Hizmet ise organizasyon, bakım, onarım, danışmanlık, eğitim, yazılım vs hizmetleri kapsar. Yapım ihaleleri, inşaatlar; bina, karayolu, demiryolu nakliye restorasyon, çevre düzenlemesi şeklindedir.


4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında tanımlara yer verilmiştir:


Tanımlar
Madde 4- Bu Kanunun   uygulanmasında;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,  
Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, (…), tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, ..

Olayımızda Hastaneye mal alımı yaptığımızı varsayalım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hastaneye MR cihazı alınmıştır.


MR cihazı teknik üyeler tarafından teknik şartnamesi hazırlanmış ve akabinde piyasadan MR cihazı satıcısı medikal firmalardan fiyatlar toplanmış, piyasadan toplanan fiyatla yaklaşık maliyeti hesaplanmıştır. İhale onay belgesi harcama yetkisi olan başhekimden onay alınmış, piyasa araştırması sonucu yaklaşık maliyet cetveli hazırlanmıştır. İhale ilanı hazırlanarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmiştir. İhale dokümanı kurumca hazırlanmıştır. Dokümanın içinde ihale günü, saati, teknik şartname ve tüm ihale süreçlerini anlatan ihale işlem dosyası ayrıca MR cihazının özelliklerini teslim tarihini teslim yerinin anlatan sözleşme hazırlanmış ihale dokümanının içine konulmuştur.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 14;

Kamu İhale Kanunu madde 7:


İhale işlem dosyası
Madde 7- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

MR cihazımızın 4 Aralık 2020 tarihinde elektronik ihale kapsamında ihalesi yapılmıştır.


4734 Sayılı Kanun Madde 40- 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 


3 istekli katılım sağlamıştır;

1. GENERAL ELECTRIC

2. SIEMENS

3. TOSHIBA


En uygun teklifi veren Siemens firması kazanmıştır. O halde yüklenici sıfatını Siemens kazanmıştır. Siemens firması, MR cihazını 20 Ocakta anahtar teslimi hastaneye kurup çalıştırmayı taahhüt etmiştir. Bu anlamda karşılıklı mal tipi satış sözleşmesi ihaleden hemen sonra Siemens ve hastane yönetimi tarafından akdedilmiştir.

Siemens firması mal tipi sözleşmesinde 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre ve aynı


Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar 
Madde 7- Bu Kanuna göre   düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:..
j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar..

zamanda madde 7 Sözleşmede bulunması gereken şartları da taşımaktadır.


Sözleşmede mal tesliminden sonra 7 (yedi) iş günü 5 öğretim üyesi ve 5 teknisyeni eğitim taahhüdü konulmuştur. 2 Mart 2021 tarihine kadar firmaya yazılı bildirim yapılmasına rağmen firma yetkilileri sözleşme hükmünde yer alan eğitim koşulunu sağlamamıştır. Burada yüksek meblağ ile alınan cihaz atıl durumda kalmış, çalıştırılamamıştır.


Bunun sonucu hastane gelir kaybına uğramıştır. Hastaların, hastalık teşhis sürecinde kullanılamamış, hastalar mahrum kalıyor ve bir kamu zararı, mağduriyeti meydana geliyor.


Burada malı kullanmadık maddi tazminat gelirden mahrum kaldık, hastalar mağdur ve aynı zamanda hastane imajının zedelenmesi söz konusu bu da manevi tazminatı oluşturuyor.


Yazışmalarla Siemens haberdar ediliyor fakat Siemens eğitim için teknik ekibi göndermiyor ve dolayısıyla cihaz hastane personelinin eğitilmediği için hizmete sokulamıyor. Bu durumda sözleşmeden cezalar hükmünde yazılı olan yasal hakların kullanılması için mahkemede dava yoluna gidiliyor. Sözleşmede hastanenin bulunduğu mahaldeki Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olacağı yönünde ibare konulmuş ve dava devam ederken, hastane mahrum kaldığı süreyi fatura ederek ihbar ediyor.


Evvela hastane davayı kazanıyor. Sözleşmede de cezai koşul yer aldığını varsayalım, cihazın binde 1 ederi kadar para cezası çalıştırılmayan her gün için Siemens ödeme yapmak zorunda kalıyor.


Cihazın çalıştırılmadığı süre için de garanti süresi durduruluyor. Garanti süresi fatura tarihinden değil de hasta alım sürecinden sonra başlatılması hükmü veriliyor.


**Bu bir örnek olaydır. Gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece örnek amaçlı oluşturulmuştur.

 

English Version


Subject Examination of the right to pecuniary and non-pecuniary damage compensation arising from the failure to fulfill the commitment to provide training in the Goods Type Contract signed with the contractor regarding the MR device to be purchased to the hospital


Case


When the definition of the concept of tender is examined, it is the transactions that show that the procurement of goods or services and the construction works are left to someone to be selected among the bidders in the Public Procurement Law No. 4734, under the written procedures and conditions, and completed with the signing of the contract following the approval of the tender authority.


The purchase of goods can be movable or immovable. Service includes organization, maintenance, repair, consultancy, training, software, etc. services. Construction tenders consist of constructions; building, highway, railway transportation restoration, landscaping.


Definitions are included within the scope of the Public Procurement Law No. 4734:Definitions        
Article 4- For the purposes of this Law: 
Goods mean any kind of purchased necessaries, and movable and immovable goods and rights.
Services mean such services as maintenance and repair, transportation, communication, insurance, research and development, accounting, market surveys and polls, consultancy, advertising, broadcasting and publication, cleaning, catering, meeting, organization, exhibition, guarding and security, vocational training, photography, film, intellectual and fine arts, services regarding computer systems and software services, lease of movable and immovable properties and the rights the other similar services.

Suppose/Let’s say that we purchased goods to the hospital in our incident, an MR device was taken to the hospital under the Public Procurement Law No. 4734.


Technical specifications of the MR device were prepared by the technical members, and then the prices were collected from the medical companies that sell the MR device from the market, and the approximate cost was calculated with the price collected from the market. The tender approval document was approved by the chief physician, the approximate cost Schedule was prepared as a result of the market research. Tender notice was prepared and sent to the Public Procurement Authority. The tender document has been prepared by the institution. In the document, the tender procedure file describing the tender day, time, technical specifications, and all tender processes, as well as the contract that explains the features of the MR device, the delivery date, and the place of delivery are included in the prepared tender document.


Implementing Regulation on Procurement of Goods Article 14:ARTICLE 14 - (1) The technical criteria and features of the goods to be purchased are regulated in the technical specification, which is a part of the tender document. It is imperative that technical criteria and features are aimed at ensuring efficiency and functionality, do not contain any obstacles to competition, and ensure equal opportunity. These specifications do not contain regulations that prevent domestic goods from being offered.


Public Procurement Law article 7 & 40:

Procurement Process   Dossier
Article 7- A record   of procurement process shall be kept for any procurement. This record of   procurement process shall include all documents relating to the procurement   process such as the certificate of approval obtained from the contracting officer   and its attached calculation sheet relating to the estimated cost, the procurement   documents, the notices, tenders or applications and other documents submitted   by candidates or tenderers, and minutes and decisions of the procurement commission.   
Conclusion and Approval of Procurement         
Article 40- Following the evaluation performed in accordance with Article 37 and 38, the contract shall be awarded to the tenderer who submitted economically most advantageous tender. 

Our MR device was tendered on December 4, 2020, within the scope of electronic tender.


3 participants attended;

1. GENERAL ELECTRIC

2. SIEMENS

3. TOSHIBA


Siemens firm, which made the most favorable offer, won. In that case, Siemens gained the title of the contractor. Siemens company has committed to installing and operating the MR device in a turn-key hospital on January 20th. In this sense, the mutual, goods type sales contract was concluded by Siemens and the hospital management right after the tender.


Siemens firm has the conditions that must be included in the contract, which is article 7, and also

Mandatory matters to be included in the contract
Article 7- The following matters must be specified in the contracts to be drawn up according to this Law: ..
j) Conditions of support services such as installation, commissioning, training, maintenance-repair, spareparts..

according to the 4735 Public Procurement Contracts Law in the goods type contract.


In the contract, a commitment to training 5 faculty members and 5 technicians for 7 (seven) working days after the delivery of goods has been made. Despite the written notification made to the company until March 2, 2021, the company officials did not meet the training requirement specified in the contract. Here, the device purchased with a high amount remained idle and could not be operated.


As a result, the hospital lost income. The patients could not be used in the disease diagnosis process, the patients were deprived, and public harm and grievance occurred.


We did not use the property, pecuniary compensation occurred, we were deprived of income, the patients became victims and at the same time, the image of the hospital was damaged, which constitutes non-pecuniary compensation.


Siemens has been notified by correspondence, but Siemens did not send a technical team for training and therefore the device could not be put into service because the hospital personnel was not trained. In this case, a lawsuit was filed in court for the use of our legal rights written in the contract as penalties. It was stated in the contract that the Civil Court of First Instance in the area where the hospital is located will be in charge. And while the case continues, the hospital reports the period of deprivation by notification.


Suppose the hospital wins the case. Let's assume that the contract also includes a penal clause. Siemens is forced to pay a fine of 1 per thousand of the device for each day of inactivity.


The warranty period is also suspended for the period that the device is not operated. It is decided that the warranty period is started after the patient recruitment process, not the invoice date.


**This is a case study. It does not reflect reality. It was created for illustrative purposes only.

Daraoğlu Law Firm31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Yazı: Blog2_Post
bottom of page